sadsad x
asdasd

Gizlilik ve Ödeme Güvenliği - Çerez Politikası

Değerli EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. Üyesi,EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. bünyesinde kullanılmaktadır.

EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş., üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş., e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

EVİNEMAMA PET ÜRÜNLERİ TİCARET  A.Ş., yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KVK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Şirket tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzeremevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecektir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz;erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda Şirket içinden internete erişiminiz vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;
* Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
* Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
* Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli
olması,
* Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati
için işlemenin zorunlu olması,
* Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
* Açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
* 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13.
maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve
sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
5.1 Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
5.2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
5.3 Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
5.4 Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5.5 Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de
başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Ataşehir Mh. 8281 Sk. Balcılar İşMerkezi No:19 Çiğli-İzmir adresine
verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresineyapabilirsiniz.
KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.
İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar
yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek
şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından oluşturulan site çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezlerini Evinemama Pet Ürünleri Ticaret A.Ş. ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

Çerezlerin Kullanım Amaçları Nedir ?

Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Site kullanımını analiz etmek, performansı artırmak için veri sağlamak, reklamcılık faaliyetleri sağlamak gibi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret A.Ş. kullanıcılarının kişisel verileri üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini vazgeçilmez bir unsur olarak görmekle birlikte sitenin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler için tercih yönetimi mümkün değildir. Bu kapsamdaki çerezlerin kapatılması halinde site özelliklerinden bazılarının çalışmayabileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

Kullanıcılarımız sitede kullanılan çerezlere ilişkin tercihlerini tarayıcı ayarlarını yaparak kişişelleştirebilirler. Kullandığınız tarayıcının bu imkânı sunması halinde çerezlerin kulanılmasını engelleme, istediği herhangi bir çerezi devre dışı bırakma veya silme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme gibi çeşitli alternatifleri kullanabilirsiniz.

Tarayıcıya göre çerez ayarları değişiklik göstermekle birlikte genel bir açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.