sadsad x
asdasd

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

                      

1. Amaç

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu politikada, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara, KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

2. Kapsam

İlgili politika Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin tüm aşamalarında uygulanmaktadır.

3. Referanslar

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4.a. İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alarak ve işlenmiş olanların doğruluğunu tespit amacıyla ilgili kişilerle gerekli bilgilendirmeleri yaparak doğruluğunu test etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma: Mevcut ilke uyarınca, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Bu kapsamda Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi sadece veri sahipleriyle kurulan iş ilişkileri kapsamında gerekli olması halinde, verileri açık ve kesin olan meşru amacı doğrultusunda işlemektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak veriden beklenen amaç doğrultusunda elverişli bir şekilde ve amacın gerçekleştirilebilmesi maksadıyla ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: İşlenen veya işlenecek olan veriler KVKK veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kapsamıyla sınırlı olarak muhafaza edilecektir.

4.b. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.Kanun'da sayılan istisnalar dışında, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.c. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • İnsan kaynakları için gerekli olan çalışmalar,
 • Şirket içi operasyonları,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icra.

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup gerektiğinde Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edilecektir.

4.d. Kişisel Verilerin Saklanması

KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak tutulan kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmek maksadıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kurumuzca re'sen ya da ilgili kişinin talebi doğrultusunda veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. Belirtmiş olduğumuz şekilde verilerin silinmesi durumunda, hiç bir şekilde veriler tekrar kullanılamayacak ve geri getirilemeyecektir.

4.e. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarılması

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK ’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler kurumumuz tarafından, veri sahibinin açık rızası alınmaksızın da aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.f. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK ’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

4.g. Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK ’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • KVKK ’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi , aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, kurumumuzun ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Bu kapsam veri sahiplerine seçme hakkı tanınmış  ve rıza vermemeleri durumunda meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

Öte yandan, KVKK ’nın 28(1).  maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla beraber, KVKK ’nın 28(2).maddesi çerçevesince, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4.h. Veri Güvenliği için Alınan Tedbirler

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi,  kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK ’nın 12.1 maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ’nin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler

 • Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, kendi kurum veya kuruluşunda, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar, yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

Teknik Tedbirler

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

4.h. Görüntü Kayıtlarının İşlenmesi

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından,  Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK ’da öngörülen ve işbu Politika ’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin,  çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Görüntülerin alındığı yerlerde veri sahibine görüntünün alındığına dair uyarılara yer verilmekte ve mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntü alınmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

5. Diğer Hususlar

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada değişiklik olması durumunda, politikanın  yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

6.Yenileme ve Yürürlükten Kaldırma

İşbu politika gerektiğinde ilgili Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanınca gözden geçirilir ve güncellenir.

7. Yürürlülük

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bu politika 31/12/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8. İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla firma adresimize (Günerli Mahallesi 2010 Sokak No:9/A Menemen/İzmir) ya da elektronik olarak e-posta yoluyla [email protected] adresimize iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Evinemama Pet Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.